Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
  • Sotiris Lazou Vintme 013 Armchair
90 cm 60 cm 65 cm
length width height

Design:
Sotiris Lazou

Manufacturer:
al2