Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
  • Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
  • Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
  • Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
  • Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
  • Marco Papa Dipinta Di Blu Armchair
Armchair in carbon fiber.

Design:
Marco Papa

Manufacturer:
ADELE - C