Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
  • Erla Óskarsdóttir Noho Chair
NOHO is made in chrome and is fully upholstered.

NOHO expresses a beautiful and dynamic movement - a pronnounced chair and surprisingly comfortable.

Design:
Erla Óskarsdóttir

Manufacturer:
onecollection a/s